2000 Yılı Sirküleri

  26 Şubat 2000 gün ve 23976 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri ile getirilen düzenlemelerden günlük uygulamalarımıza ışık tutacağım düşündüğümüz değişiklikler

  Dökümanı İndir


  269 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 'Katma Değer Vergisi Beyannamelerine ilişkin Yıllık Bildirim' verme yükümlülüğü

  Dökümanı İndir


  SSK Prim hesabına esas TAVAN ve TABAN ücret hakkında

  Dökümanı İndir


  Yeni SSK primi hesabına esas alınacak TABAN ve TAVAN ile İlgili düzenlemeler hakkında

  Dökümanı İndir
  13.07.2000 tarihli Resmi gazetede Yayımlanan 2000/865 s. Bakanlar Kurulu Kararı İle SSk’nın prime tabi tavan ücreti taban ücretinin dört katına yükseltilmiştir. 1 Haziran 2000 tarihinden geçerli olan bu Bakanlar Kurulu Kararı Aşağıda Verilmiştir

  Dökümanı İndir
  Haziran 2000 ayı ücretlerinde, farklı uygulanan SSK tavan ücretine göre hesaplanan Gelir Vergisi Hk.

  Dökümanı İndir


  2000 yılının ilk dokuz aylık Yeniden Değerleme Oranı hk.

  Dökümanı İndir


  Finansman Giderleri Kısıtlaması Oranı (roI5,7) hk. (K.V Kanunu Genel Tebliği Seri No:69)

  Dökümanı İndir


  2000 yılı için tesbit edilen Yeniden Değerleme Oranı lık. % 56,0 (yüzde elli altı)

  Dökümanı İndir


  Dönem sonu ve gelecek dönem işlemleri ile ilgili hazırlıklar

  Dökümanı İndir


  2001 takvim yıhnda uygulanacak vergi uygulamalan ile ilgili yayımlanan

  Dökümanı İndir


  2011 Takvim Yılı II.Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 5,65 (Yüzde Beş virgül altmış beş) olarak,5520 sayılı KVK ‘nun Sirküler/20 İle açıklanmıştır.

  Dökümanı İndir


  Yeni TTK (6102) ile getirilen, Şubat ayı sonuna kadar hazırlanıp sunulacak olan, “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK yayınlanmıştır.

  Dökümanı İndir


  2013 Takvim Yılı I. Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 1,98 (Yüzde Bir virgül doksan sekiz) olarak, 5520 sayılı KVK ‘nun Sirküler/27 İle açıklanmıştır.

  Dökümanı İndir