2018 Yılı Sirküleri

  1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Ve SSK Prim Tavan Ve Taban Tutarları 

  Dökümanı İndir


  2018 Yılında Geçerli Temerrüt Faiz Oranı%10,75 Olarak Belirlenmiştir 

  Dökümanı İndir


  2018 Yılı için Gelir Vergisi Kanunundaki Maktu Had ve Tutarlar 

  Dökümanı İndir


  Vergi Usul Kanunda Yeni Yıl İçin Belirlenen Hadler Yayımlanmıştır. 

  Dökümanı İndir


  2018 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oran ve Tutarları 

  Dökümanı İndir


   2018 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Hadleri ile Vergi tarifesi Belirlenmiştir.

  Dökümanı İndir


  2018 Yılında Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı (5.001.76 TL) Ve Çocuk Zammı Tutarları Belirlenmiştir. 

  Dökümanı İndir


  Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine İlişkin 2017 Yılı Oranı%17,06'dır. 

  Dökümanı İndir


  2017 Yılı Sonunda (01.01.2017-31.12.2017) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları 

  Dökümanı İndir


  Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları (01.01.2018-30.06.2017) 

  Dökümanı İndir


  Meslek Adı Ve Kodu Uygulaması Kırşehir, Amasya, Çankırı Ve Bartın İllerinde Başladı. 01.07.2018 tarihinden itibaren ise tüm Türkiye’ de başlayacaktır. 

  Dökümanı İndir


   2017/4. Geçici Vergi Donemi İçin Enflasyon Düzeltmesi

  Dökümanı İndir


  2017/4. Geçici Vergi Donemi İçin Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi ) Yapılmayacak (Kuyumcular Hariç) 

  Dökümanı İndir


  Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre Prim Ödeme Gün Sayısı Ve Ay Kavramı 

  Dökümanı İndir


  14.02.2018 tarihine kadar verilmesi gereken 2017/4. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi
  Beyannamesi verilme süresinin 19.02.2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılması hk. 

  Dökümanı İndir


  2018 Yılında Yurtiçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları 

  Dökümanı İndir


  Defter-Beyan Sistemini kullanmakla yükümlü olan serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından,Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Ocak Ayı Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile getirilen İnternet Sitesi kurma ve/veya kurulu İnternet Sitesinin bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgüleme zorunluluğu hakkında.

  Dökümanı İndir


  15 Milyon ABD Doları Üstünde Kredi Kullanan Firmalara Merkez Bankasına Sürekli Bildirim Ve Bağımsız Denetim Yaptırma Yükümlülüğü Getirilmiştir.

  Dökümanı İndir


  15.03.2018 Tarihinden İtibaren Yeni Kurulacak Anonim Şirket, Limited Şirket Ve Kooperatiflerin Defterleri Ticaret Siciline Tasdik Ettirilecektir. 

  Dökümanı İndir


   Yıllık Gelir Veya Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinden Hesaplanan Verginin % 5'inin İndirilmesi uygulaması hk.

  Dökümanı İndir


   Zor Durumda Olan Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili

  Dökümanı İndir


   7103 Sayılı Kanunla Yapılan, SGK Teşviklerinin, Geriye Doğru Hesaplanıp Alınabileceğine Dair Düzenleme ve Hesaplama Tablosu

  Dökümanı İndir


  7103 Sayılı Kanunla 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklik 

  Dökümanı İndir


  Asgari Ücret Desteği 2018 Yılında Sadece Ocak-Eylül Dönemlerinde Verilecek 

  Dökümanı İndir


  01.04.2018 Tarihinden Önce Şartları Taşımasına Rağmen Yararlanılmayan Geriye Yönelik İstihdam Teşviklerinden Yararlanmak İçin Son Başvuru Tarihi 01 Haziran 2018’dir 

  Dökümanı İndir


  2018 Takvim Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) % 4,54 (Yüzde Dört Virgül Elli Dört)
  Olarak Tespit Edilmiş Olup KVK-48/2018-2/Yatırım İndirimi - 34 No'lu Sirküler İle Yayımlanmıştır. 

  Dökümanı İndir


  7103 Sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 

  Dökümanı İndir


  7103 Sayılı Kanunla VERGİ USUL KANUNUNDA Yapılan Değişiklikler 

  Dökümanı İndir


  7103 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 

  Dökümanı İndir


  7104 Sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 

  Dökümanı İndir


  Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi (30.04.2018) İle Elektronik Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma Süresi ve Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin (04.06.2018) Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 

  Dökümanı İndir


  2018 Yılı Geçici Vergi Döneminde (01.01.2018 -31.03.2018) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları 

  Dökümanı İndir


  BKK İle Konut Ve İş Yeri Satışlarında KDV Ve Tapu Harcında İndirim Yapıldı. 

  Dökümanı İndir


  14.05.2018 tarihine kadar verilmesi gereken 2018/1. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart/2018) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi
  Beyannamesi verilme süresinin 17.05.2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılması hk. 

  Dökümanı İndir


  Ramazan Ayında Personele verilen Erzak Yardımları hk. 

  Dökümanı İndir


  31.10.2018 tarihine kadar İş Yeri Teslimlerinde (Satışlarında) Kdv Oranı % 8' e İndirilmiştir. 

  Dökümanı İndir


  Nisan 2018 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameleri, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri Verilme süreleri 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

  Dökümanı İndir


  7143 Sayılı Kanun'la Getirilen Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeleri

  Dökümanı İndir
  31 Mayıs 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 8 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

  Dökümanı İndir


  7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamında İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler 

  Dökümanı İndir


  BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR YAYIMLANDI. 

  Dökümanı İndir


  Bilançoda Kayıtlı Gayrimenkuller, 30.09.2018 Tarihine Kadar Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulabilecek. 

  Dökümanı İndir


  Sigorta Primine Esas Kazancın %1 İni Aşmayacak Ve Brüt Asgari Ücretin Üçte Birini Geçmeyecek Eksikliklerde SGK Tarafından İhtar Çekilmeden İdari Para Cezası Uygulanmayacak. 

  Dökümanı İndir


  Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin 01.06.2018 Tarihine Kadar Başvuru Yapmak Şartıyla İptal/Asıl/Ek Bildirgeler Sgk’ya 01.06.2018 Tarihinden Sonra Da Elektronik Olarak Verilebilecektir. 

  Dökümanı İndir


   MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI TÜM TÜRKİYE İÇİN 01/10/2018 TARİHİNE ERTELENDİ.

  Dökümanı İndir


   Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Taşınmazlarını Yeniden Değerleme Olanağı Getirildi.

  Dökümanı İndir


  Makina Ve Teçhizatların Faydalı Ömür Sürelerinin Yarısının Dikkate Alınarak Amortisman Ayrılması. 

  Dökümanı İndir


  Elektronik Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller Belirlendi. 

  Dökümanı İndir


  İmha Edilmesi Gereken Malların Değerleme Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar Belirlendi. 

  Dökümanı İndir


  Ödeme Kaydedici Cihaz Günlük Kapanış (Z) Raporlarında Yer Alan Mali Bilgilerin Gib Bilgi Sistemine Elektronik Ortamda Aktarılmasına Başlanma Tarihi 1 Ekim 2018’e Ertelendi. 

  Dökümanı İndir


  Yurtdışından Getirilerek Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paraların Değerlemesi İle İlgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 

  Dökümanı İndir


  Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmanın Usul Ve Esasları Açıklandı. 

  Dökümanı İndir


  7143 Sayılı Kanun Kapsamında Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar .

  Dökümanı İndir


  7143 Sayılı Kanun'la Getirilen Matrah Ve Vergi Artırımı. 

  Dökümanı İndir


  7143 Sayılı Kanun Kapsamında İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi. 

  Dökümanı İndir


  7143 Sayılı Kanun Kapsamında Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması. 

  Dökümanı İndir


   Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) yayımlandı.

  Dökümanı İndir


  “VUK Yükümlülükleri” 2018 Yılı Mali Tatil Uygulaması İle İlgili Açıklama 

  Dökümanı İndir


  “VUK Yükümlülükleri” 2018 Yılı Mali Tatil Uygulaması İle İlgili Açıklama

  Dökümanı İndir


  01 Temmuz 2018 tarihinden İtibaren 10 ila 49 Kişi Çalıştıran İşyerlerinin Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım Uygulaması 

  Dökümanı İndir


  TCMB Tarafından Vergisel İşlemlerde Faiz Oranı %9,75 Den % 19,50'ye Çıkarılmıştır.

  Dökümanı İndir


  Aktife Kayıtlı TAŞINMAZLARIN Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulabileceği Esasları Düzenleyen VUK 500 Seri No.lu Genel Tebliği hk. 

  Dökümanı İndir


  2018 Yılı II.Geçici Vergi Döneminde (01.04.2018 -30.06.2018) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları 

  Dökümanı İndir


  T. C. Merkez Bankası'na Gerçek Ve Tüzel Kişilerden Döviz Pozisyonları Hakkında Her Türlü Bilgi Ve Belge İsteme Yetkisi Verilmiştir 

  Dökümanı İndir


   Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) yayımlandı.

  Dökümanı İndir


  Sosyal Güvenlik Kurumu 4/1-B (Eski Bağkur) Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması Ve İhya İle İlgili Usul Ve Esasları Açıkladı. 

  Dökümanı İndir


  2018 Yılı II. Geçici Vergi Döneminde (01.01.2018 -30.06.2018) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları. 

  Dökümanı İndir


  2018/2. Geçici Vergi Dönemi İçin Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi ) Yapılmayacak (Kuyumcular Hariç) 

  Dökümanı İndir


  1.7.2018-31.12.2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak vergiden istisna kıdem tazminatı tutarı 5.434,42 TL olarak hesaplanmıştır. 

  Dökümanı İndir


  Yurtdışı İştirak, İşyeri Ve Daimi Temsilci Kazançları İstisnası Uygulamasında Süre Uzatımı.

  Dökümanı İndir


  Mevduat Hesaplarına Uygulanan Gelir Vergisi Kesinti Oranlarında Değişiklik Yapıldı. 

  Dökümanı İndir


   Gecikme Zammı Oranı 5 Eylül 2018 tarihinden itibaren aylık %2’ye Çıkarıldı.

  Dökümanı İndir


  Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı. 

  Dökümanı İndir


  05.09.2018 Tarihinden İtibaren Gerçekleştirilecek İhracatlara ait İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Ve Bankalara Satılma Zorunluluğu Getirilmiştir. 

  Dökümanı İndir


  1- Sözleşme Bedelleri Ve Bu Sözleşmelerden Kaynaklanan Diğer Ödeme Yükümlülükleri Döviz Cinsinden Veya Dövize Endeksli Olarak Kararlaştırılamayacaktır.
  2- Konu ile ilgili, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ nın 17.09.2018 tarihli açıklaması. 

  Dökümanı İndir


  Sermayenin Kaybı Veya Borca Batık Olma Durumunda Yeminli Mali Müşavir Veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu. 

  Dökümanı İndir


  Tecil Faizi Oranı Yıllık %22’ye Çıkarıldı. 

  Dökümanı İndir


  Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayri Maddi Haklardan Kaynaklanan Kazançlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı. 

  Dökümanı İndir


  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e İlişkin Bilgilendirme 

  Dökümanı İndir


  Türkiye Muhasebe Standartları (Tms) Uygulama Kapsamına İlişkin KGK Kararı 

  Dökümanı İndir


  Aktife Kayıtlı Taşınmazların Yeniden Değerleme Süresi 30 Eylül 2018’de Bitiyor 

  Dökümanı İndir


  Tapuda Döviz Ve Dövize Endeksli İşlemler Yapılmayacaktır. 

  Dökümanı İndir


  2018 Yılı III. Geçici Vergi Döneminde (01.01.2018 -30.09.2018) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları 

  Dökümanı İndir


  2018 Takvim Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) % 14,03 (Yüzde On Dört Virgül Sıfır Üç) olarak Tespit Edilmiş Olup KVK-50/2018-4/Yatırım İndirimi - 36 No'lu Sirküler İle Yayımlanmıştır. 

  Dökümanı İndir


  Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Belirlendi.

  Dökümanı İndir


  Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar (09.10.2018 tarihli 2018-086 Sirkülerimize ek açıklamalardır.)

  Dökümanı İndir


  Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında SIKÇA SORULAN SORULAR. 

  Dökümanı İndir


   2018 / 3. Geçici Vergi Dönemi İçin Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi ) Yapılmayacak (Kuyumcular Hariç)

  Dökümanı İndir


  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi SİSTEMİNE GEÇİŞ 01/07/2019 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR. 

  Dökümanı İndir


  Bazı Mal Teslimlerinde; Kdv, Ötv Ve Tapu Harcında 31/12/2018 Tarihi'ne Kadar İndirim Yapıldı. 

  Dökümanı İndir


  İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin İhracat Genelgesi 

  Dökümanı İndir


  Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Yeni Tebliğ Düzenlemesi hk. Tebliğ ile döviz cinsinden düzenlenebilecek sözleşmelerin kapsamı genişletilmiştir. 

  Dökümanı İndir


  5510 Sayılı Kanun’un 5-1/B Kapsamındaki Sigortalıların İş Kazası Sayılma Halleri Ve İş Kazasının Bildirimi 

  Dökümanı İndir


  Sigortalılara Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneği İşveren Prim Borçlarına Mahsup Edilebilecek 

  Dökümanı İndir


  2019 YILINDA E-FATURA, E-DEFTER VE E-ARŞİV UYGULAMALARINA BAŞLAMA TARİHLERİ 

  Dökümanı İndir


  Sgk’ya Olan Yükümlülüklerini Süresinde Yerine Getiren Borçlu İşverenlere Borçlarını Yi-Üfe Oranıyla Tecil Ve Taksitlendirme İmkanı Getirildi. 

  Dökümanı İndir


  2018 Takvim Yılı ve son Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 23,73 (Yüzde yirmi üç virgül yetmiş üç) Olarak tespit edilmiş olup 503 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile yayımlanmıştır. 

  Dökümanı İndir


  2019 Yılında Tutulacak Defterler, Tasdik Zamanları Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında Açıklama 

  Dökümanı İndir


  1.1.2019 Tarihi İtibariyle E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru 

  Dökümanı İndir


  Kentsel Dönüşüme İlişkin Vergi Muafiyet Ve İstisnaları Yeniden Düzenlendi.

  Dökümanı İndir


  Tüzel Kişiler ’e Resmi Tebligatlar Elektronik Ortamda Yapılacaktır. Tüzel Kişiler 31/01/2019 Tarihine Kadar Ptt ’ye Müracaat Ederek Sisteme Kayıt Olacaktır. 

  Dökümanı İndir


  Varlık Barışına İlişkin Bildirim Ve Ödeme Süreleri Altı Ay Uzatıldı. 

  Dökümanı İndir


  Gazete, Dergi, Kitap Ve Benzeri Yayınların Elektronik Ortamda Satışlarında Kdv Oranı Değişikliği

  Dökümanı İndir


  İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenlere Veya Hizmetin Verilmesine Aracılık Edenlere Yapılan Ödemeler Üzerinden Vergi Kesintisi Yapılması Zorunluluğu Getirildi. 

  Dökümanı İndir


  Kdv Oranlarında Değişiklik Yapıldı. E-Gazete, E Kitap, E-Dergi Satışları İçin Kdv Oranı 01.01.2019’dan İtibaren %18 Olarak Uygulanacak.
  01.01.2019’dan İtibaren İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Vergi Kesintisi Yapılacaktır. 

  Dökümanı İndir


  7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştır. 

  Dökümanı İndir


  7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu’na Göre, Sgk Yapılandırmaları Bozulanlara Yeni Hak Tanındı. 

  Dökümanı İndir


  01/01/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANANYENİ ASGARİ ÜCRETE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN PARAMETRELER. 

  Dökümanı İndir


  İlave Altı Puanlık Teşvik 31.12.2019 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı. 

  Dökümanı İndir